-->

BANI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICA

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca cererile pentru schema de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploatatiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultura ecologica" se pot depune pâna în data de 05 iulie 2015, inclusiv.
Beneficiarii sunt întreprinderile care detin exploatatii vegetale înregistrate în sistemul de agricultura ecologica, care se afla sub contract cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumiti în continuare beneficiari, respectiv producatorii agricoli persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutorul de minimis se acorda beneficiarilor care au îndeplinit conditiile de eligibilitate în anul de cerere 2013, în baza Hotarârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunatatirea calitatii produselor agricole în sectorul de agricultura ecologica, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au depus cerere de ajutor în anul 2013 pentru exploatatiile cuprinse între:

a) 0,30 ha si 5 ha inclusiv;

b) 5,1 ha si 20 ha inclusiv

Câti bani se dau
Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acorda potrivit prezentei hotarâri este urmatorul:

a) 1.180 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse între 0,30 ha si 5 ha inclusiv;

b) 845 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse între 5,1 ha si 20 ha inclusiv.

Valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei întreprinderi nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, în cursul exercitiului financiar actual si în cele doua exercitii financiare precedente.

De asemenea, fara a aduce atingere prevederilor alin. (3), valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei întreprinderi care intra sub incidenta definitiei prevazute la art. 3 lit. c) nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata oricaror 3 exercitii financiare, în cursul exercitiului financiar actual si în cele doua exercitii financiare precedente.


Acte necesare
Pentru obtinerea ajutorului de minimis, beneficiarii depun cererea la centrele judetene ale APIA, pe raza teritoriala unde se afla exploatatia însotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a împuternicitului;

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului/certificatul de înregistrare fiscala, dupa caz;

c) copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului;

d) copii de pe fisele de înregistrare în agricultura ecologica a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

f) o notificare emisa beneficiarului de catre organismul de inspectie si certificare, care sa ateste urmatoarele:

(i) nu a intervenit nicio cauza de încetare ori de desfiintare a contractului încheiat între beneficiar si organismul de inspectie si certificare;

(ii) beneficiarul se afla în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

g) copie de pe certificatul de producator emis potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, cu modificarile si completarile ulterioare, sau copie de pe atestatul de producator emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, dupa caz, pentru producatorii agricoli persoane fizice.

Top